Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hs-Group bvba
Orchideestraat 29
9041 Oostakker
BELGIË

info@q-elektro.be
+32 498 64 88 14
BE 0500.801.793

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website Q-Elektro is eigendom van Hs-Group bvba, een bvba met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker, Orchideestraat 29, BTW BE 0500.801.793, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hs-Group bvba houdt in dat de Klant deze Algemene voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hs-Group bvba aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hs-Group bvba niet. Hs-Group bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hs-Group bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@q-elektro.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hs-Group bvba.  Hs-Group bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan de artikelen die hij in het winkelmandje heeft geplaatst afrekenen, door vanuit het winkelmandje voor ‘doorgaan naar afrekenen’ te kiezen. Nieuwe klanten dienen eerst te registreren, bestaande klanten die nog niet ingelogd zijn, moeten hier eerst inloggen met hun persoonlijke login en paswoord.

Om te kunnen bestellen, is de klant verplicht naam, adres en telefoonnummer op te geven en minstens 18 jaar oud te zijn.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via de online betaalmiddelen aangeboden door Mollie
  • via overschrijving vooraf. De Klant krijgt na het plaatsen van de bestelling per email de nodige gegevens toegestuurd voor de overschrijving.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Hs-Group bvba.

Hs-Group bvba is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Hs-Group bvba streeft ernaar de levertermijn na ontvangst van de betaling zo kort mogelijk te houden. Hs-Group bvba  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten haar wil om.

De Klant bezorgt aan Hs-Group bvba het leveradres. Eventuele kosten die het gevolg zijn van een fout opgegeven leveradres, komen volledig ten koste van de Klant.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd in de Europese Unie.

De leveringen gebeuren door Bpost, de klant accepteert samen met de algemene voorwaarden van Hs-Group bvba ook de algemene voorwaarden van Bpost met betrekking tot het leveren van het pakket aan de eindklant. De algemene voorwaarden van Bpost zijn terug te vinden op de website http://www.bpost.be.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen verzonden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de goederen. Voor bestelde goederen die tijdelijk uitverkocht zijn ontvangt de klant een e-mail van Q-Elektro met de data wanneer deze goederen terug beschikbaar zijn. De klant kan alsnog de keuze maken of die nog beleverd wil worden of de betaalde som terug wil ontvangen. Tijdens eventuele verlofperiodes van Hs-Group bvba worden er geen pakjes verstuurd. Dit zal ook duidelijk vermeld staan op de website van bij het begin van de bestelprocedure. Een bestelling plaatsen blijft mogelijk maar deze zal pas verwerkt worden na de vakantieperiode.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Hs-Group bvba.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Hs-Group bvba was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Hs-Group bvba.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hs-Group bvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hs-Group bvba.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hs-Group bvba, Orchideestraat 29, 9041 Oostakker, info@q-elektro.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hs-Group bvba heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hs-Group bvba, Orchideestraat 29, 9041 Oostakker, België.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen in rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hs-Group bvba zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hs-Group bvba alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hs-Group bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Hs-Group bvba wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Hs-Group geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Hs-Group betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde of op maat geknipte goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Hs-Group bvba klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Hs-Group bvba.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Hs-Group bvba zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 5 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 5 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Hs-Group bvba is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 398 08 12, via e-mail op info@q-elektro.be of per post op het volgende adres: Orchideestraat 29, 9041 Oostakker, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hs-Group bvba beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Hs-Group bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hs-Group bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hs-Group bvba, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kunt je kosteloos verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kun je  je steeds richten tot Hs-Group bvba, Orchideestraat 29, 9041 Oostakker, info@q-elektro.be

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Hs-Group bvba heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.

Hs-Group bvba houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kun je ons contacteren op info@q-elektro.be.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Hs-Group bvba om één van de in deze Algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Hs-Group bvba kan deze Algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Algemene voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Geachte klanten,

Onze Website is onder constructie.

Wij proberen deze zo snel mogelijk terug actief te hebben.

Vriendelijke groeten Q-Elektro.

 Android app